Wednesday

9:00

 K 

 AT

 BG

10:00

 AT

 BG

 Ninja

 INT 1

11:00

 AT

 BG

 ABG

4:00

 PT/INT 2

4:30

 BG

 ABG

5:30

 BT

 AT

 BG

6:30

 K

 Tots

 Adv. Ninja

Thursday

9:00

 BG

 ABG

10:00

 BT

 AT

 BG

11:00

 K

 AT

 ABG

4:30

 BT

 BG

 Ninja

                     5:30

 K

 AT

 BG

                      6:30

 BG

 ABG

 INT 1

Monday

9:00

 K

 AT

 BG

10:00

 BT

 BG

 ABG

 INT 2

11:00

 BG

 ABG

                  4:30

 BT

 BG

 Ninja

                 5:30

 AT

 BG

 ABG

                  6:30

 BG

 INT 1

Tuesday

9:00

 BT

 BG

 ABG

10:00

 K

 AT

 BG

11:00

 BG

 INT 1

4:30

 BT

 AT

 BG

 ABG 

                      5:30

 K

 BT

 BG

 ABG

 Ninja

                       6:30

 BG

 ABG

T&T